VEKALETNAME                            

                4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan yükümlülüklerimizin ve sair mevzuat çerçevesinde yapılması   gereken  işlemlerin adımıza yerine getirilmesi  maksadıyla  kapsamı aşağıda yazılı işlemleri  yapmak üzere Şirketimiz adına gelen veya gönderilen eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük , Antrepo Dahilde İşleme ,Hariçte İşleme , Gümrük Kontrolü Altında İşleme Geçici ithalat hariçte işleme ve ihracat rejimlerine tabi tutulacak her türlü eşyanın gümrüğe sunulması gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gümrük beyannamelerini adımıza imzalamaya eşya ile ilgili olarak bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi talep edilmesi muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması işlemleri ile ilgili olarak tüm resmi makamlardan alınacak izinler  ile her türlü gümrük işlemleri için gümrük idarelerinde ,serbest bölgelerde ihracatçı veya ithalatçı birliklerinde, Bölge Ticaret Müdürlükleri ,Zirai Karantina Hıfzısıhha ,Veteriner Müdürlükleri,  Türk   Standartları   Enstitüsü, Vilayet  ve  Konsolosluklar Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı,Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Borsaları, Tarım İl Müdürlükleri’nde  bankalarda, kambiyo       mercilerinde,   Sanayi  ve Ticaret  odalarında,       limanlarda, ambarlarda, depolarda, ilgili diğer kuruluşlarda ve merkez  ve taşra teşkilatları dahil olmak üzere tüm resmi dairelerde mevzuatın gümrük müşavirlerine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kendilerine tevdi edeceğimiz ve doğruluğuna ilişkin sorumluluğu tarafımıza ait bulunan fatura, menşe belgesi,ekspertiz raporu,konşimento,navlun makbuzu,çeki listesi ve kıymeti etkileyebilecek royalty ve lisans ödemeleri, satıcı ile aramızda   münasebet  bulunması yahut bulunmaması hallerinde ve belgelere uygun olmak şartıyla kıymet bildirimlerinin doldurulması ve imzalanması işlemlerinin ifası ve takibine ,garanti muafiyet belgesi,TSE Kontrol INF Bilgi Formları,T5 belgesi ölçü ayar, radyasyon güvenliği gibi giriş ve çıkış işlemlerinin gerektirdiği her türlü belgelerin işlemlerini yürütmeye, konşimentolarını almaya,imzalamaya ve cirolamaya, tahmil, tahliye ve teslim işlemleri yapmaya ve yaptırmaya eşyayı sevk ve nakle, rapor, tutanak ve rezerve zaptı tanzim etmeye ,ettirmeye ve imzalamaya, acenteler ve antrepolar nezdinde  navlunlara antrepo ücretlerine itiraz ve eşyayı takip ve tetkike ,eşyada herhangi bir hasar vukuunda bilirkişi talep etmeye, tespit yaptırmaya, vergi, resim,harç,teminat,depozito,fazla mesai yolluk harcırah ve navlun gibi bedelleri yatırmaya,belgelerini almaya,bunlara ait itiraz işlemlerini yapmaya,yatırılan bu bedelleri geri almaya, bunlarla ilgili belgeleri teslim ve tesellüm etmeye,taahhütname imzalamaya ve ibraza, İthalatçı  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından e-birlik projesi kapsamında sunulan ve net-work ağları kullanarak ihracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarını gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifrelerin ve kullanıcı adının adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere dahilde ve hariçte işleme, üçgen trafik, geçici ithalat ve benzeri her türlü işlemle alakalı belgeleri,ilgili makamlara teslime,bu makamlar nezdinde takibe tanzim edilmiş belgeleri teslim almaya ve eşyanın gümrüklenmesi için yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda yapabileceğimiz tüm işlemleri  adımıza yapmaya ve sonuçlandırmaya gerektiğinde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını adımıza yapmak üzere kendi personelini yetkilendirmeye veya vekil tayin etmeye, gerektiğinde kendisinin gerek gördüğü ölçüde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını başka bir gümrükleme şirketine özel yahut tüzel kişiliğe devretmeye veya tamamen vekil tayin etmeye vekalet vermeye,yetkilendirmeye mezun olmak üzere NİLÜFER Vergi Dairesine 734 055 64 82 Vergi Sicil numarası ile kayıtlı BURSA TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA 61784 Sicil Numarası ile Kayıtlı Merkezi Mudanya Cad.Şehit Mümin Mutlu Sokak Güner Apt. Kat : 2 No: 4 HAMİTLER BURSA Adresinde  mukim REİS GÜMRÜKLEME MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ’ ni ve İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA 627606 Sicil  Numarası  ile Kayıtlı  Namık KEMAL Mah. Cemal GÜRSEL Cad. 4 - D Pafta 804 Ada 1 Parsel Adresinde Mukim REİS GÜMRÜKLEME MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. İSTANBUL ŞUBESİ’ni   ve Erdinç KELEŞ , Pınar ERCAN, Mettin ALACA isimli GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİ DOLAYLI TEMSİL YOLU İLE şirketimizi münferiden veya müştereken temsil etmeye REİS GÜMRÜKLEME MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.ni ve Aşağıda isimleri yazılı olan ;

1972 DOĞUMLU METTİN ALACA M/16/0180 TC KIMLIK NO: 45613050172 1975 DOĞUMLU PINAR ERCAN M/16/0092 TC KİMLİK NO: 35176942816 
1973 DOĞUMLU ERDİNÇ KELEŞ M/16/0060 TC KİMLİK NO: 14498146782   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ERSAN KELEŞ

14486147128

Serhan MANCULAR

26587435516

M.SİNAN SÖNMEZ

29339266246

MELİH TÜKEL

16471762644

Aydın ÖZMEN

25655349458

ADNAN ARI

23419410284

Songül Tökül

11479916334

BURHAN KELEŞ

14576144136

Bahadır KALAVA

22711846708

Emirhan PARLAR

14599824282

Okan Yatci

49798584712

Serkan SEVER

37253041498

Ali DERELI

43921875166

Zeki SABANCI

37741327318

Hikmet KÜÇÜKYUCESU

35023354342

Koray AVSAR

29218697802

Cebrail Sarıhan

36028575152

Hülya Özdemir

31033243638

Gürsel Güzel

61564024536

Erdal Ateş

28111868500

Arzu AYDIN

47329325858

Melek ALTAY

12794079032

Okan OBUT

55186048490

Zafer Borali

36088073308

diğer tüm resmi kurumlardaki yukarıda yer alan ve diğer tüm muamelatı yürütmek ve sonuçlandırmak üzere  31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde ve haricinde ve serbest bölgelerde vekil ve nasp tayin  ettik. 

VEKALETİN VERİLDİĞİ YER/TARİH  :

 
 
Ana Sayfa | ReisGroup | Firma Dosyası | Info| İletişim